Varför finns målvärden och

varför är de viktiga?

Behandlingsmål

När man som patient kommer till sin diabetesläkare eller diabetessköterska kan det bli en del diskussioner om behandlingsmål eller målvärde. Dessa behandlingsmål är väldigt individuella och beror på varje enskild patients förutsättningar. Svensk förening för diabetologi (SFD) har tagit fram nya riktlinjer enligt nedan:

Blodsockernivåerna vid diabetes utvärderas oftast med långtidsblodsockret HbA1c.

Riktvärden för mål, enligt de nationella riktlinjerna är som följer. De kan behöva modifieras beroende på individuell bedömning.

HbA1c under 52 mmol/mol

  • Målet för HbA1c bör utformas utifrån en individuell bedömning av nytta och risk.
  • Frekventa och svåra hypoglykemier, svåra mikro- och makrovaskulära komplikationer, annan sjukdom och begränsad återstående livslängd kan vara motiv för högre nivå.
  • Nydiagnostiserad diabetes, debut i lägre åldrar och låg risk för oupptäckt hjärt- och kärlsjukdom kan vara motiv för att eftersträva HbA1c-värden i eller nära normalområdet.

Blodtrycket

  • < 130/80 mmHg eller vid < 140/85 mmHg vid njursjukdom

Blodfetterna

  • LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l eller 1,8 mmol/l vid etablerad kardiovaskulär sjukdom

    Många patienter med diabetes når inte dessa målvärden, särskilt inte om man har haft diabetes i många år. Det är viktigt att man tillsammans med sin behandlande läkare beslutar om vilka målvärden man som individ ska eftersträva.

Vinster med att nå sina behandlingsmål

Skälet till att målvärden över huvud taget finns är att man i stora globala studier sett att risken för att drabbas av komplikationer på grund av sin diabetes minskar kraftigt vid dessa generella behandlingsmål.

Komplikationer av diabetes brukar delas upp i makrovaskulära (där stora blodkärl påverkas, och risken för framför allt hjärt- och kärlsjukdom ökar) och mikrovaskulära (där små blodkärl och nerver påverkas, och risken för ögonbottenskador/nedsatt syn samt njurfunktionspåverkan ökar). Det finns risk för att drabbas av komplikationer av diabetes även om man når sina målvärden, men svårighetsgraden av komplikationen blir mildare. Man blir helt enkelt inte lika sjuk som man skulle ha blivit om man inte försökt nå sina målvärden.

Läs mer om komplikationer 

Senast uppdaterad: 2021-04-15