Högt blodsocker – hyperglykemi

Högt blodsocker (hyperglykemi) är ett kännetecken som är gemensamt för olika typer av diabetes, och som kan ge problem om det inte åtgärdas. På lång sikt kan det uppstå kroniska förändringar i olika delar av kroppen. Även på lite kortare sikt kan högt blodsocker ge problem om höjningen är kraftig under en längre period. Därför är det mycket viktigt att den som har diabetes själv vet hur man håller blodsockret på en bra och jämn nivå.

Det finns många förklaringar till att blodsockret blir för högt. Det kan till exempel bero på otillräcklig diabetesbehandling med insulin, GLP-1-receptoragonist eller tabletter, för stort födointag, mindre fysisk aktivitet än planerat, akut sjukdom, stress på arbetet, med mera.

Symtom på högt blodsocker kan vara:

     • ökad törst
     • ökade urinmängder
     • trötthet
     • huvudvärk
     • dimsyn

Det är mycket viktigt att du i tid åtgärdar en kraftig förhöjning av blodsockret.

Högt blodsocker – vad händer på lång sikt?

Förhöjt blodsocker eller diabetes kan långsamt skada en del av kroppens blodkärl. Både de små blodkärlen, de så kallade kapillärerna, och de större blodkärlen kan skadas.

Ett tidigt tecken på att blodkärlen har börjat ta skada är att protein (äggvita) läcker ut i urinen via njurarna. Det kallas mikroalbuminuri.

De små blodkärlen i ögon, njurar och nerver kan ta skada och leda till nedsatt syn, nedsatt njurfunktion och försämrad känsel i fötterna.

Skador i de stora blodkärlen kan orsaka hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp. Därför är det mycket viktigt att sänka blodsockervärdena till rätt nivåer. Också de mindre blodkärlen i ögon, njurar och nerver kan ta skada av långvarigt höga blodsockernivåer.

Med dagens metoder för att behandla diabetes finns det stora möjligheter att uppnå en god diabeteskontroll och därmed minska risken för dessa följdsjukdomar. De moderna behandlingarna och möjligheten att själv kontrollera sitt blodsocker, i kombination med uppdaterade behandlingsprogram, innebär att du som lever med diabetes idag kan leva ett bra liv som inte behöver avvika särskilt mycket från ett liv utan diabetes. Det är dock viktigt att nå sina behandlingsmål för att inte gå med för högt blodsocker och därmed öka risken för följdsjukdomar.

Diabeteskoma – syraförgiftning

Har du typ 1-diabetes och får kraftigt förhöjt blodsocker kan tillståndet snabbt (inom ett dygn i en del fall) leda till syraförgiftning, som också kallas ketoacidos eller diabeteskoma. Detta tillstånd kan bara utvecklas vid uttalad insulinbrist.

Bristen på insulin leder till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger. Samtidigt ”svälter” cellerna eftersom de inte får någon energi från sockret. Cellerna tar i stället sin energi från kroppsfettet. När fett förbränns i stor omfattning bildar kroppen en typ av syror som kallas ketoner. För mycket ketoner är skadligt för kroppen och kan leda till att man får syraförgiftning.

Symtom vid syraförgiftning är andfåddhet, aceton- eller fruktdoft, illamående och kräkning, törst och torr mun. Detta är ett mycket allvarligt tillstånd som alltid måste åtgärdas på sjukhus, ofta på intensivvårdsavdelning.

Har du typ 2-diabetes blir det sällan lika akuta effekter av högt blodsocker. Har du dock mycket högt blodsocker under en längre tid kan ett tillstånd med kraftig vätskebrist, saltrubbningar, illamående och allmänpåverkan utvecklas. Om du känner dig osäker på vad du ska göra ska du alltid kontakta sjukvården för att få råd och hjälp.

Senast uppdaterad: 2021-04-15