Behandling av typ 2-diabetes

Det främsta målet med all diabetesbehandling är att nå en så normal blodsockernivå som möjligt. Internationella diabetesorganisationer har sammanställt rekommendationer för hur behandling av typ 2-diabetes bör gå till.

De nationella riktlinjerna för diabetesvården i Sverige publicerades 2015 och 2017 gjordes en ny översyn över dessa. De betonar vikten av att patienter med diabetes ska nå sina målvärden.

Det övergripande behandlingsmålet för patienter med typ 2-diabetes är ett långtidsblodsocker/HbA1c på < 52 mmol/mol, men självklart ska det målet anpassas individuellt. Diskutera med din läkare vilket målvärde som kan passa för dig.

Riktlinjerna innehåller rekommendationer inom sex områden:
  • Prevention och levnadsvanor
  • Glukoskontroll
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Omvårdnad
  • Diabeteskomplikationer
  • Graviditet och diabetes
Så här sammanfattar Socialstyrelsen

Riktvärden för mål, som kan behöva modifieras beroende på individuell bedömning:

  • Andel (%) HbA1c under 52 mmol/mol
  • Målet för HbA1c bör utformas utifrån en individuell bedömning av nytta och risk
  • Frekventa svåra hypoglykemier, svåra mikro- och makrovaskulära komplikationer, annan sjukdom och begränsad återstående livslängd kan vara motiv för högre nivå
  • Nydiagnostiserad diabetes, debut i lägre åldrar och låg risk för oupptäckt hjärt-kärlsjukdom kan vara motiv för att eftersträva HbA1c-värden i eller nära normalområdet

Läs mer om målvärden

Läs hur man når sina mål

Senast uppdaterad: 2021-04-15

Filmer om diabetes typ 1 och 2