ANVÄNDARVILLKOR

Denna sida beskriver användarvillkoren för denna webbplats (”webbplatsen”). Om du önskar använda dig av den här sajten ska du först noggrant läsa igenom villkoren.

Eftersom villkoren kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande bör du läsa igenom dem regelbundet.

I) Juridiska bestämmelser

Immateriella rättigheter

Sajten tillhör och drivs av SANOFI AB (hädanefter "Sanofi") som tillhör SANOFI-KONCERNEN. Layout och alla komponenter, inklusive men ej begränsat till varumärken, logotyper och domännamn som visas på den här sajten www.insulin.se är skyddade under aktuella lagar angående immateriella rättigheter, och ägs av Sanofi eller dess tillhörande bolag, eller så är användningen godkänd av tredje part.

Ingen komponent på webbplatsen får helt eller delvis kopieras, reproduceras, modifieras, redigeras, hämtas, ändras, överföras eller distribueras på något som helst sätt eller på något som helst medium utan föregående skriftligt samtycke från Sanofi. Det enda undantaget gäller för publiceringskrav under förutsättning att det är förenligt med immateriella rättigheter och andra angivna äganderätter. Kopiering för privat bruk är endast tillåtet för eget personligt, privat, icke-kommersiellt bruk på din egen dator.

Följande uttalande bör finnas på alla auktoriserade kopior av hela eller delar av webbplatsens innehåll:

"UPPHOVSRÄTT 2019 – Sanofi AB - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS"

Ingen godkänd användning av objekt som skapats eller visats på webbplatsen får ändras eller modifieras på något som helst sätt.

Sanofi eller dess tillhörande bolag förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för varje brott mot dess immateriella rättigheter.

Informationens karaktär

Denna sajt är avsedd för allmänhet.

Generellt tillhandahåller sajten medicinsk och kommersiell information om diabetes.

Information, särskilt ekonomisk information som publiceras på webbplatsen, ska inte betraktas som en rekommendation att investera. Informationen bör under inga omständigheter tolkas som prospektering eller som ett offentligt erbjudande, inte heller är den ett erbjudande om att teckna, köpa eller omsätta aktier eller andra värdepapper i Sanofi och/eller dess tillhörande bolag. Sanofi önskar klarlägga att ekonomisk information som publiceras på webbplatsen uppdateras regelbundet (om någon finansiell information förekommer online).

Webbplatsen kan erbjuda expertutlåtanden för ett visst område i anslutning till innehållet på webbplatsen eller utdrag från tidningsartiklar. All sådan information återger endast den konsulterade expertens eller publikationens åsikt och överensstämmer inte nödvändigtvis med Sanofi eller SANOFI-KONCERNENS åsikt. Sådana experter är inte anställda av Sanofi eller SANOFI-KONCERNEN och får inte några ersättningar i utbyte mot att Sanofi använder deras åsikter. Sanofi är inte ansvarigt för riktigheten i eller fullständigheten av någon sådan information eller åsikt.

Sajten kan även innehålla information om hälsa, sjukdomstillstånd, medicin och medicinska behandlingar enbart för humant bruk. Sådan information publiceras endast på webbplatsen i informationssyfte och ersätter inte råd från läkare eller apotekspersonal. Informationen ska under inga omständigheter användas för att ställa en medicinsk diagnos på en sjukdom eller på ett fysiskt problem eller för förskrivning eller användning av läkemedel som presenteras på webbplatsen. Webbplatsen kan användas för att rapportera biverkningar eller produkttekniska klagomål, eller för att ställa tekniska eller medicinska frågor om Sanofis produkter. Du bör dock alltid även kontakta vården i dessa fall.

Länkar till andra webbplatser

Ansvarsskyldigheten för Sanofi eller SANOFI-KONCERNEN ska inte gälla någon webbsajt från tredje part som kan nås via vår webbsajt. Sanofi kan inte på något sätt kontrollera innehållet på sådana webbsajter från tredje part vilka är helt oberoende i förhållande till Sanofi. För övrigt innebär det faktum att det finns en länk mellan webbplatsen och en webbplats från tredje part under inga omständigheter att Sanofi på något sätt godkänner innehållet på denna webbplats och i synnerhet inte hur den används.

Dessutom är du ansvarig för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att webbsajten smittas av datavirus.

Externa webbsajter kan innehålla hyperlänkar till webbsajten. Inga sådana länkar får skapas utan Sanofis föregående uttryckliga samtycke. Sanofi är inte på något sätt ansvarigt för bristande åtkomst till sådana webbsajter. Sanofi granskar, kontrollerar eller godkänner dem inte och är inte ansvarigt för innehåll, annonsering, produkter eller andra komponenter som finns på eller via dessa webbsajter.

Ansvarsbegränsningar

Sanofi strävar efter att enligt bästa förmåga säkerställa att information som publiceras på sajten är korrekt och aktuell. Vi förbehåller oss rätten att korrigera innehållet när som helst utan föregående meddelande. Sanofi kan dock inte garantera att informationen som finns på sajten är exakt, korrekt, aktuell eller fullständig.

Med undantag för skada på egendom till följd av grov eller avsiktlig försummelse från Sanofis sida avsäger vi oss därför allt ansvar:

  • för bristande noggrannhet, fel eller försummelse när det gäller den information som finns på sajten,
  • för alla skador till följd av olagligt intrång av en tredje part som medför att information eller objekt på sajten ändras
  • generellt för eventuell skada på egendom eller följdskada av vilket som helst skäl oavsett uppkomst, karaktär eller möjliga konsekvenser, även om Sanofi hade blivit varnat för risken för sådan skada eller förlust som orsakats av (i) åtkomst till sajten eller nekad åtkomst till den, (ii) användningen av sajten, inklusive skador eller virus som kan infektera din dator eller någon annan egendom och/eller (iii) tilltro till information som direkt eller indirekt kommer från sajten.

Sajtens eller andra webbsajters komponenter tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon som helst garanti, vare sig underförstådd eller uttalad. Sanofi lämnar ingen underförstådd eller uttalad garanti i förhållande till och utan begränsning av marknadsvärde eller lämplighet för ett visst ändamål.

Webbplatsens tillgänglighet

Du godtar (i) att det är tekniskt omöjligt att hålla sajten fri från alla fel och att Sanofi inte kan åta sig att göra det, (ii) att fel kan leda till att det temporärt inte finns åtkomst till sajten och att (iii) driften av sajten kan påverkas av händelser och/eller orsaker som Sanofi inte kontrollerar, till exempel överföringssätt och kommunikation mellan dig och Sanofi samt mellan Sanofi och andra nätverk.

Sanofi och/eller dess leverantörer kan när som helst temporärt eller permanent ändra eller avbryta hela eller delar av sajten för att utföra underhåll och/eller göra förbättringar och/eller ändringar på sajten. Sanofi är inte ansvarigt för ändring, stängning eller avbrott på sajten.

Produktinformation

Information som är inkluderad och publicerad på sajten kan innehålla direkta eller indirekta referenser till produkter, program och tjänster från SANOFI-KONCERNEN som inte har meddelats eller finns tillgängliga i en del länder eller regioner, eller som kan tillhandahållas under ett annat namn och omfattas av regler och villkor för användning som skiljer sig åt beroende på land. Sådana referenser betyder inte att SANOFI-KONCERNEN avser att sälja dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. Vänd dig till Sanofi eller din återförsäljare av Sanofi för information om produkter, program och tjänster som är tillgängliga för dig.

Rättsliga bestämmelser

Sajten och dess innehåll regleras av Sverige lag och eventuella tvister som gäller detta lyder under Sverigedomstolars jurisdiktion.

II) Specifika villkor

Sajtens utgivare:

SANOFI AB, ett företag som är organiserat enligt Sveriges lagar och är beläget på Lindhagensgatan 120- SE-10425 Stockholm Sverige.

Publiceringsansvarig

Anna-Kaija Gronblad, Managing Director, Tel..: +46 08 634 50 00

Webb hosting:

Microsoft Azure , 1 Microsoft Way Microsoft Corporation Redmond,Washington.

Kredit

Registrerat varumärke

Användning av vissa varumärken från tredje part på sajten innebär inte att deras respektive ägare har godkänt sajtens innehåll. Dessa tredje parter är och förblir fullständigt oberoende av Sanofi och SANOFI-KONCERNEN.

Upphovsmakare av videor/fotografier

Denna information kan du få från Sanofi på begäran.